Odstąpienie od umowy

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(FORMULARZ TEN NALEŻY WYPEŁNIĆ I ODESŁAĆ TYLKO W PRZYPADKU CHĘCI ODSTĄPIENIA OD UMOWY)

 

……………………….

Miejscowość i data

………………………………………….

………………………………………….

………………………………………….

Imię i nazwisko, adres Konsumenta(-ów)

Warmlecz Jacek Zając

Szeligowska 11

05-850 Szeligi

 

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów:

L.P.

Nazwa artykułu

Ilość

1

 

 

2

 

 

3

 

 

4

 

 

5

 

 

6

 

 

7

 

 

 

 

Numer zamówienia:……………………….

Data zawarcia umowy:……………………..

Data odbioru towaru: ………………………

Numer rachunku bankowego do zwrotu środków(**):

………………………………………………………………………………………….

Zwroty prosimy wysyłać na adres magazynu:

Warmlecz Jacek Zając

Szeligowska 11

05-850 Szeligi

……………………………….

Podpis konsumenta(-ów)  

(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

(*) Niepotrzebne skreślić

(**) Dotyczy zamówień z płatnością ”za pobraniem”